Coaching - yksilöllisen kehittymisen tehokkain menetelmä

Business ja Executive Coaching - koutsaus -  ja roolikohtainen yksilöohjaus ovat työhön liittyvää tavoitteellista yhteiskehittämistä keskustelun, kysymysten, soveltamistehtävien ja reflektoinnin avulla. Se on (liike-)toimintalähtöistä yhteistyötä, jossa työskentelyn tavoitteena on henkilön koko toiminta, kehittyminen ja menestyminen omassa vastuussaan. 

Executive coaching 

Työyhteisön tuloksellisuus on seurausta siitä, millaisessa yhteydessä johtaja on johdettaviinsa, sillä johtajuus kumpuaa näkyvän johtamisen pinnan alla olevista asioista. Johtajacoaching /Johtajasparraus on johtajuuden tutkimista ja syventymistä niihin vaikuttimiin, jotka ohjaavat johtajan  johtamiskäyttäytymistä. Luottamuksellisissa keskusteluissa käsitellään kaikessa rauhassa koutsattavan johtamisidentiteettiä, arvoja ja arvostuksia, voimavaroja ja vaativan työn aiheuttamaa yksinäisyyttä, tunteita ja muita haastaviksi koettuja yksilöllisiä teemoja. Tavoitteena on luoda rauhallinen ja neutraali tila, jossa johtajalla on mahdollisuus tarkastella ajatteluaan ja tunnistaa henkilökohtaisen kasvun sekä kehityksen jarruja. 

Uudessa vastuussa aloittavan coaching

Koutsaus tehtävän vaihdon yhteydessä tukee roolin viiveetöntä haltuunottoa ja mahdollistaa menestyksellisen alun uudessa roolissa toimimiselle; päämääränä yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisen tukeminen, johtamisrohkeuden ja luottamuksen saavuttaminen johdettavien sekä kollegoiden keskuudessa. Käsiteltävät teemat liittyvät tyypillisesti omaa toimintaa ohjaaviin arvoihin, uskomuksiin ja ajattelumalleihin, johtajuuden kysymyksiin, oman roolin tarkoitukseen sekä erilaisiin käytännöstä nouseviin kysymyksiin, haastaviin tilanteisiin ja työyhteisön ilmiöiden ymmärtämiseen. Prosessin vaikuttavuus perustuu pitkäjänteisyyteen ja ohjattavan vahvaan sitoutumiseen itsensä kehittämiseen.

Täsmäcoaching haastavassa tilanteessa

Henkilö voi kääntyä koutsin puoleen myös yksittäisten ristiriitatilanteiden tai yllättävien ongelmien ratkaisemiseksi. Koutsi auttaa löytämään uusia näkökulmia tai lähestymistapoja haastavaan tilanteeseen, konfliktin tai ristiriidan selvittämiseen, hänen kanssaan voi puntaroida eri vaihtoehtoja ja käydä luottamuksellista dialogia myös henkilökohtaisten pelkojen tai tunteiden käsittelemiseksi vaativassa, kenties ohjattavalle täysin uudessa tilanteessa.  

  • Tyypillinen kesto ohjausprosesseille on tutustumis- ja tavoitteenasetanta keskustelun jälkeen 4-8 tapaamista noin kuukauden välein, max 90 min kerrallaan. Tapaaminen voidaan toteuttaa Teamsin tai Zoomin välityksellä, kävelytapaamisina tai ohjattavalle mieluisassa, turvallisessa ja neutraalissa ympäristössä. Koutsina ja ohjaajana toimii aina sertifioitu coachingin ammattilainen.
Tiedosta. Tunnista. Tunnusta. Työstä. Toimi.