Käytännönläheinen ja näkemyksellinen vaikuttaja

Suomalaisen työelämän kehittämiselle omistautuminen on tinkimätöntä palveluvalmiutta ja -halua. Omien osaamisteni tarjoaminen eri organisaatioiden hyödynnettäväksi on työtä, jota teen vahvan kokemuksen rikastamana, monipuolisella osaamisella, intohimolla ja suurella sydämellä.

Tavoitteeni on rohkaista yritysten avainhenkilöitä tarkastelemaan omaa toimintaansa monista eri näkökulmista ja puntaroimaan omia rutiinejaan ennakkoluulottomasti. Haluan osaamisteni avulla kannustaa jokaista oman ajattelunsa sekä toimintansa konkreettiseen uudistamiseen.

Esimerkkejä toteutuksistani:

Kohti itseohjautuvuutta, 3 x 2 h verkkovalmennuksena

Vuorovaikutteiset virtuaalityöpajat organisaation ohjaus- ja esimiesvastuullisille auttavat osallistujia uudistamaan johtajuuttaan osaksi työyhteisön ja tiimien toimintaa.  Tarkastelemme palvelevaa johtamista, luottamuksen, vastuullisuuden ja itseohjautuvuuden edellytyksiä. Mallinnamme myös niitä mekanismeja, joilla saavutamme yhteisen ymmärryksen päämääriin johtavista tavoitteista. 

Valmennus perehdyttää osallistujat ihmiskeskeisen, merkityksellisyyden kokemusta edistävän johtamisen ideologiaan ja sen edellytyksiin. Valmennuksissa harjaantuvat osallistujien dialogisuuden ja osalllistavan ohjaamisen taidot.

Palaute, puuttuminen ja haastavat tilanteet 1 pv

Päivän aikana osallistujat saavat selkeät mallit ja työkalut monipuoliseen suoriutumisesta keskustelemiseen ja palautteenantoon, joilla ilmentää välittämistä ja kiinnostusta sekä edistää vuorovaikutteista ja palauteaktiivista kulttuuria. He saavat työkaluja haastavien johtamistilanteiden hallitsemiseen inhimillisellä, arvostavalla ja erilaisuutta huomioivalla tavalla. Case-esimerkit otamme osallistujien omasta työarjesta. 

Ihmiset muutoksen toteuttajina, 2 pv

Sparraus ja valmennuskokonaisuus tarjoaa osallistujilleen käytännön keinot ja "työkalut käyttöohjeineen", joilla muutoksia toimenpannaan ja toteutetaan ihmisiä huomioiden ja arvostavasti kohdellen. Toteutukset on mahdollista räätälöidä tukemaan yksilöiytä, todellista muutostilannetta ja sen tavoitteellista toteuttamista. 

Uuden roolin haltuunotto, 1 pv

Valmennuspäivä antaa varmuutta uuden roolin haltuun ottamiseen sekä lisää ymmärrystä oman roolin merkityksestä yrityksen ja yhteisön menestymiselle. Teemoina mm. oman toiminnan fokus ja selkeät tavoitteet; rooliin kohdistuvat eri tahojen odotukset; vastuut, velvollisuudet ja oikeudet; tärkeimmät vuorovaikutustilanteet ja johtamisen rutiinit. 

Uusi palvelu: Yksilöllinen lähiohjaus 

Tehokas kehittämismenetelmä perinteisen valmennuksen rinnalle tai sen sijaan on yhden tai useamman vastuuhenkilön lähiohjaus työarjen autenttisissa tilanteissa. Menetelmä edellyttää ohjauksen tavoitteen ja kehittämiskohteen täsmällistä määrittelyä, ohjattavien toiminnan havainnointia ja mahdollisuutta välittömään reflektointiin ohjaajan kanssa. Esimerkkikokonaisuus: 3 h tavoite- ja aloituskeskukstelu + 15 h havainnointia ja ohjausta asiakkaan tilanteeseen ja työhön sopivalla tavalla sijoiteltuna. 

Ellen Lindell -pallo hallussa

Coaching kehittymisen tukena

Työhön liittyviin pohdintoihin on joskus vaikea löytää luotettavaa kumppania, jolla olisi aikaa kuunnella ja keskustella. Ratkaisu voi löytyä coachingista: coaching on liiketoimintalähtöistä, tietoista ja tavoitteellista kehittämistä, jossa kehittämiskohteena on yksilön tai ryhmän toiminta organisaation jäseninä. Coaching on luottamuksellinen yhteistyösuhde, jonka tarkoituksena on luoda tilaa ajattelulle ja oivalluksille, tukea kehittymistä, vahvistaa hallinnan tunnetta sekä rohkaista ja auttaa saavuttamaan omaan rooliin sisältyvät tavoitteet.

Coaching-prosessin toteutuskokonaisuuden vaikuttavuustavoitteineen määrittelen aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Coaching-tapaamiset on mahdollista toteuttaa kasvokkain keskustellen tai vaikkapa aisteja sekä aivoja stimuloivana puistokävelynä tai videoyhteyden kautta. 

Menetelmänä moderni coaching sopii yhtä hyvin kertaluonteisesti yksittäisen vaikean tilanteen käsittelyyn kuin kestoltaan pitemmänkin kehittymisprosessin tueksi.

 

Asiakkaan sanomaa: "No sinä ainakin teet juuri sitä työtä, jota sinun kuulukin tehdä!"

Pitempikestoinen kumppanuus johtamisen tukena

Projektit, vaativat kehittämishankkeet ja mittavat muutokset jumittavat usein johtamisresurssien rajallisuuden takia. Apua haastavaan tilanteeseen voi saada ulkopuolisen asiantuntijan pitempi aikaisesta hyödyntämisestä in house –kehittäjänä  tai vuokrajohtajana: työtuntien määrä ja sisältö, toimintatavat sekä tavoitteet määritellään joustavasti asiakkaan tilanteeseen sopiviksi.

Omakohtainen kokemukseni monien vaativien muutosten toimeenpanosta ja toteuttamisesta antaa minulle näkemystä ja osaamista vastaavissa tilanteissa toimimiseen. Ulkopuolinen asiantuntija rauhoittaa, auttaa jäsentämään tavoitteita, priorisoimaan tekemisiä, selkiyttämään ja hallitsemaan tilannetta. Samalla myös organisaation kyvykkyys epävarmuuden ja tilapäisen kuormituksen sietämiseen vahvistuu.