Palveluksessasi näkemyksellinen kehittämiskumppani

Suomalaisen työelämän ja johtamisen kehittäjäksi ryhtyminen on tinkimätöntä palveluvalmiutta ja -halua. Omien osaamisteni tarjoaminen työelämän kohentamiseksi ja hyvien aikaansaannosten edistämiseksi on työtä, jota teen monipuolisen kokemuksen rikastamana, intohimolla ja suurella sydämellä.

Tavoitteeni on kannustaa yritysten avainhenkilöitä tarkastelemaan omaa toimintaansa monista eri näkökulmista ja puntaroimaan omia rutiinejaan ennakkoluulottomasti. Haluan osaamisteni avulla rohkaista jokaista oman ajattelunsa sekä toimintansa konkreettiseen uudistamiseen.

Tahdosta tuloksiin - Ellen Lindell

Esimerkkejä toteutuksistani:

Kohti vastuuohjautuvuutta, 2 pv

Vuorovaikutteiset työpajat auttavat osallistujia uudistamaan omaa johtajuuttaan osaksi yhteisöllistä toimintaa sekä hahmottamaan oman organisaation tilanteeseen sopivat uudenlaisen ohjautuvuuden elementit: mitä tarkoitamme palvelevalla johtamisella, mitkä ovat ne toimintatavat ja pelisäännöt, joiden avulla lisäämme keskinäistä luottamusta, vastuullisuutta ja sitoumusta, miten saavutamme yhteisen ymmärryksen tavoitteista, vapauksista ja vastuista, miten toimii rakentava työstä keskusteleminen ja ratkaisukeskeinen dialogi vastuuohjautuvuuden kehittäjänä. 

Valmennus perehdyttää osallistujat ihmiskeskeisen, merkityksellisyyden kokemusta edistävän johtamisen ideologiaan ja sen edellyttämiin taitoihin. Päivien aikana harjaannutan osallistujien dialogisuuden taitoja ja vahvistan heidän suoriutumisitsetuntoaan. He saavat työkaluja haastavien johtamistilanteiden hallitsemiseen inhimillisellä, arvostavalla ja erilaisuutta huomioivalla tavalla.

Palaute on työstä ja suoriutumisesta keskustelua, 1 pv

Päivän aikana osallistujat saavat selkeät mallit ja työkalut monipuoliseen työstä sekä suoriutumisesta keskustelemiseen ja palautteenantoon, joilla ilmentää välittämistä ja kiinnostusta sekä edistää vuorovaikutteista ja palauteaktiivista kulttuuria.

Muutos ja ihmiset, 2 pv

Sparraus ja valmennuskokonaisuus tarjoaa osallistujilleen käytännön keinot ja "työkalut käyttöohjeineen", joilla muutoksia toimenpannaan ja toteutetaan ihmisiä huomioiden ja arvostavasti kohdellen. Toteutukset on mahdollista räätälöidä tukemaan yksilöiytä, todellista muutostilannetta ja sen tavoitteellista toteuttamista. 

Esimiesroolin hyvä haltuunotto, 1 pv

Valmennuspäivä antaa varmuutta uuden roolin haltuun ottamiseen sekä lisää ymmärrystä esimiesroolin merkityksestä yrityksen ja yhteisön menestymiselle. Teemoina mm. oman toiminnan fokus ja selkeät tavoitteet; rooliin kohdistuvat eri tahojen odotukset; esimiehen vastuut, velvollisuudet ja oikeudet; tärkeimmät vuorovaikutustilanteet ja johtamisen rutiinit. 

Ellen Lindell -pallo hallussa

Coaching kehittymisen tukena

Johtaminen saattaa joskus tuntua yksinäiseltä. Työhön liittyviin pohdintoihin on vaikea löytää luotettavaa kumppania, jolla olisi aikaa kuunnella ja keskustella. Ratkaisu voi löytyä coachingista: coaching on liiketoimintalähtöistä, tietoista ja tavoitteellista kehittämistä, jossa kehittämiskohteena on yksilön tai ryhmän toiminta organisaation jäseninä. Coaching on luottamuksellinen yhteistyösuhde, jonka tarkoituksena on luoda tilaa ajattelulle ja oivalluksille, tukea kehittymistä, vahvistaa hallinnan tunnetta sekä rohkaista ja auttaa saavuttamaan omaan rooliin sisältyvät tavoitteet.

Coaching-prosessin toteutuskokonaisuuden vaikuttavuustavoitteineen määrittelen aina yhteistyössä asiakkaan kanssa.

UUSI tapa toteuttaa coaching-sessio:

  • Agile Garden Coaching yhdistää tehokkaan kehittymismenetelmän, raittiissa ilmassa liikuskelun ja visuaalisen nautinnon. 
  • Toteutus esim. Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa tai muussa puistossa kävellen. Ulkoilmassa oleilun, liikkumisen ja keskustelun yhdistämisellä on useita etuja: luonto, kaunis ja rauhallinen ympäristö rauhoittaa mieltä, kuitenkin aisteja sekä aivoja stimuloiden. Liikuskelu ulkoilmassa, työstä erillään olevassa ympäristössä mahdollistaa keskittymisen itselle tärkeään aiheeseen, luo jännitteistä vapaan tilan ajattelulle sekä antaa perspektiiviä sekä rentouttaa ja energisoi.
  • Agile Garden Coaching sopii yksittäisen vaikean tilanteen käsittelyyn, itsetuntemuksen tai oman kehittymisen tukimentelmäksi tai osaksi pitkäaikaista coaching-prosessia.

 

Asiakkaan sanomaa: "No sinä ainakin teet juuri sitä työtä, jota sinun kuulukin tehdä!"

Pitempikestoinen kumppanuus johtamisen tukena

Projektit, vaativat kehittämishankkeet ja mittavat muutokset jumittavat usein johtamisresurssien rajallisuuden takia. Apua haastavaan tilanteeseen voi saada ulkopuolisen asiantuntijan pitempi aikaisesta hyödyntämisestä in house –kehittäjänä  tai vuokrajohtajana: työtuntien määrä ja sisältö, toimintatavat sekä tavoitteet määritellään joustavasti asiakkaan tilanteeseen sopiviksi.

Omakohtainen kokemukseni monien vaativien muutosten toimeenpanosta ja toteuttamisesta antaa minulle näkemystä ja osaamista vastaavissa tilanteissa toimimiseen. Ulkopuolinen asiantuntija rauhoittaa, auttaa jäsentämään tavoitteita, priorisoimaan tekemisiä, selkiyttämään ja hallitsemaan tilannetta. Samalla myös organisaation kyvykkyys epävarmuuden ja tilapäisen kuormituksen sietämiseen vahvistuu.