Yksilölliseen kehittymiseen

Business coaching - koutsaus -  ja roolikohtainen yksilöohjaus ovat työhön liittyvää tavoitteellista yhteiskehittämistä keskustelun, kysymysten, soveltamistehtävien ja reflektoinnin avulla. Koutsaus sopii mainiosti urakehityksen ja roolin hallinnan tukemiseen. Se on (liike-)toimintalähtöistä yhteistyötä, jossa työskentelyn tavoitteena on henkilön koko toiminta ja kehittyminen omassa vastuussaan. Koutsauksella tuetaan ohjattavan kasvua ja rohkaistaan häntä tutkimaan sekä uudistamaan omaa ajatteluaan, saavuttamaan tavoitteensa ja menestymään laaja-alaisesti työssään. Koutsattava / ohjattava löytää uusia näkökulmia ja oppii näkemään oman toimintansa vaikutukset entistä jäsennellymmin ja laajemmin. 

Esimerkki: Uudessa tehtävässä aloittavan johtajan tai esimiehen coaching

Koutsaus tehtävän vaihdon yhteydessä tukee roolin viiveetöntä haltuunottoa ja mahdollistaa menestyksellisen alun uudessa roolissa toimimiselle; päämääränä yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisen tukeminen ja luottamuksen saavuttaminen johdettavien sekä kollegoiden keskuudessa. Käsiteltävät teemat liittyvät tyypillisesti omaa toimintaa ohjaaviin arvoihin, uskomuksiin ja ajattelumalleihin, johtajuuden kysymyksiin, oman roolin tarkoitukseen sekä erilaisiin käytännöstä nouseviin kysymyksiin ja työyhteisön ilmiöihin. Prosessin vaikuttavuus perustuu pitkäjänteisyyteen ja ohjattavan vahvaan sitoutumiseen itsensä kehittämiseen. Tyypillinen kesto ohjausprosessille on tavoitteenasetanta keskustelun jälkeen 4-8 tapaamista noin kuukauden välein, max 90 min kerrallaan. Tapaaminen voidaan toteuttaa Teamsin tai Zoomin välityksellä, kävelytapaamisina tai ohjattavalle mieluisassa, turvallisessa muussa ympäristössä. Koutsina ja ohjaajana toimii aina sertifioitu coachingin ammattilainen.

Esimerkki: Täsmäcoaching haastavan tilanteen hallitsemiseksi

Henkilö voi kääntyä koutsin puoleen myös yksittäisten ristiriitatilanteiden tai yllättävien ongelmien ratkaisemiseksi. Koutsi auttaa löytämään uusia näkökulmia tai lähestymistapoja haastavaan tilanteeseen, konfliktin tai ristiriidan selvittämiseen, hänen kanssaan voi puntaroida eri vaihtoehtoja ja käydä luottamuksellista dialogia myös henkilökohtaisten pelkojen tai tunteiden käsittelemiseksi vaativassa, kenties ohjattavalle täysin uudessa tilanteessa.  

Tiedosta. Tunnista. Tunnusta. Työstä. Toimi.